Faaliyet Alanları

ÇEVRE POLİTİKALARI

Atıktan yaratılan değer!
Şirket faaliyet alanlarının temel amacı;

“Kaynakların Verimli Kullanımı” ve imzacısı olduğumuz “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin” öngördüğü temel ilkeleri de dikkate alarak, sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda aşağıdaki temel unsurları taahhüt ediyoruz.

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminde; ölçülebilir hedefler belirleyerek, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
  • Çevresel kirlenmenin önlenmesine dair gerekli tedbirleri almak.
  • Yasal mevzuat şartlarına uyarak çevre ve insan sağlığının korumak.
  • İklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayarak bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava ve atık su emisyonlarımızı izleyerek minimize etmek.
  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak.
  • Çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak, geliştirmek ve sürdürmek.
  • Yenilikçi teknolojiler geliştirerek, atık yönetimine yeni bir bakış açısı getirmek.
Atığa katma değer katarak düşük karbon ekonomisinde iklim değişikliği ile mücadelede gücümüzü ortaya koyuyoruz.
biotrendcevre

Faaliyet Alanları

Türkiye genelindeki 19 tesisimizde; entegre atık yönetimi, enerji üretimi ve karbon ticareti faaliyetleri, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ile elektrik üretimi yapmaktayız. Bu kapsamda atığı değere dönüştüren biyodöngüsel iş modelimizle kurulu gücün %100’nü biyoyakıtların kullanıldığı enerji santrallerimiz oluşturmaktadır.